• DOLAR
  5,3343
  % 0,27
 • EURO
  6,1166
  % 0,61
 • ALTIN
  209,5065
  % 0,70
 • BIST
  93.616,45
  % 0,34
Üniversitelerde ders dağılımları mevzuata uygun belirlenmiyor

Üniversitelerde ders dağılımları mevzuata uygun belirlenmiyor

Yükseköğretim kurumlarında ders dağılımları nasıl belirleniyor ?

Soru :

Sayın memurlar net sayfası yetkilileri;

Akademik yazışma usulleri ile ilgili bir sorum ve şikayetim olacaktır.

Bölüm başkanı olarak görev yapıyorum. Bölümümüzde iki anabilim dalı bulunmakta. Ders yükü dağılımları ile ilgili bölüm kurulu toplantısı yapıp ders dağılımlarını yaptık. Bir anabilim dali başkanı dağılımı beğenmedi ve ders dağılımlarını bölüm başkanlığının bilgisi dışında bireysel olarak kendine göre belirleyerek fakülte yönetim kuruluna kabul ettirdi.

Bu durumda bölüm başkanlığı ve bölüm kurulu kararları yok sayılarak dekanlık bölümümüze müdahale etmekte. Bir anabilim dalı bölüm başkanlığını atlayarak bölümden giden bir evrak olmadan işlem tesis edebilir mi?

Cevap :

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda Fakülte Yönetim Kurulunun görevleri 18 nci maddesinin (b) fıkrasında; “Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

(1) Fakülte kurulunun kararları ile tespit ettiği esasların uygulanmasında dekana yardım etmek,

(2) Fakültenin eğitim – öğretim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sağlamak,

(3) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak,

(4) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getireceği bütün işlerde karar almak,

(5) Öğrencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile eğitim – öğretim ve sınavlara ait işlemleri hakkında karar vermek,

(6) Bu kanunla verilen diğer görevleri yapmaktır.” şeklinde tanımlanmıştır.

Diğer taraftan, Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin 5 inci fıkrasında; “Bölüm başkanı, bölümün her düzeydeki eğitim-öğretim ve araştırmalarından ve bölümle ilgili her türlü faaliyetin düzenli ve verimli olarak yürütülmesinden, kaynakların etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamaktan sorumludur. Bölüm başkanı, fakülte veya yüksekokul kuruluna katılır ve bölümü temsil eder. Bölümde görevli öğretim elemanlarının görevlerini yapmaları bölüm başkanı tarafından izlenir ve denetlenir. Bölüm başkanı, her öğretim yılı sonunda bölümün geçmiş yıldaki eğitim-öğretim ve araştırma faaliyeti ile gelecek yıldaki çalışma planını açıklayan raporu, bağlı bulunduğu rektör, dekan veya yüksekokul müdürüne sunar.” hükmü bulunmaktadır.

Bununla birlikte, aynı yönetmeliğin 15 inci maddesinde; “Bölüm Kurulu; tek anabilim veya anasanat dalı bulunan bölümlerde bölüm başkanının başkanlığında o bölümdeki tüm öğretim üyeleri ile öğretim görevlileri ve okutmanlardan, birden fazla anabilim veya anasanat dalı bulunan bölümlerde ise bölüm başkan yardımcıları ile anabilim veya anasanat dalı başkanlarından oluşur ve bölüm başkanının tespit edeceği gündemdeki konuları konuşmak üzere eğitim-öğretim yılı süresince ayda en az bir defa toplanır. Bölüm kurulu, bölüm ile varsa bölüme bağlı anabilim veya anasanat dallarının eğitim-öğretim uygulama ve araştırma faaliyetlerinin programlarının, araç, gereç ve fiziksel imkanlarından en etkin biçimde yararlanmak için gerekli planların ve işbirliği esaslarının hazırlanması hususunda görüş bildirir. Bölüm kurulunun bu konularda hazırlayacağı öneriler, bölüm başkanının onayından sonra uygulanır.” ifadesi yer almaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümleri çerçevesinde sorunuz değerlendirildiğinde;

1- Üniversitelerde ders dağılımları ile ilgili sürecin öncelikle bölüm kurulunda bölümde görevli tüm öğretim elemanlarının katılımlarıyla yapılacak değerlendirmeler sonucunda belirlenebileceği,

2- Ders dağılımları ile ilgili belirleme yapıldıktan sonra bölüm kurulu kararı ile imza altına alınması gerektiği,

3- Belirlenen ders dağılımlarının Bölüm Başkanı imzasıyla Dekanlığa/Müdürlüğe onaylanmak üzere gönderilmesinin uygun olduğu,

4- Dekanlık tarafından eğitim – öğretim programlarının uygulanmasında kanunen yetkili olan Fakülte Yönetim Kurulunda görüşülerek karara bağlanmasının uygun olduğu,

5- Bölüm kurulunda dağılımı yapılan derslerin Fakülte Yönetim Kurulunca değiştirilmesinde usul yönünden sakınca bulunmadığı, ancak değiştirilen dersleri verecek öğretim üyelerinin daha önceden görevlendirilen kişilere kıyasla uzmanlık alanlarının daha uygun olması gerektiği, aksi takdirde yapılan değişikliklerin gerekçelerinin istenerek konu hakkında ilgili Dekanlığa itirazda bulunulabileceği,

Değerlendirilmektedir.